Lớp 11

HỌC KỲ 1

(từ 06/09/2021 – 15/01/2021)

KHÓA HỌC

THỜI GIAN HỌC

ĐỊA ĐIỂM HỌC

TOÁN HỌC

Thứ 3: 17h45 - 19h15

Thứ 5: 17h45 - 19h15

Thứ 7: 17h45 - 19h15

343M Lạc Long Quân

VẬT LÍ

Thứ 2: 19h30 - 21h00

Thứ 4: 19h30 - 21h00

343M Lạc Long Quân

HÓA HỌC

Thứ 2: 17h45 - 19h15

Thứ 4: 17h45 - 19h15

343M Lạc Long Quân

TIẾNG ANH

Thứ 3: 19h30 - 21h00

Thứ 5: 19h30 - 21h00

Thứ 7: 19h30 - 21h00

343M Lạc Long Quân