Lớp 6

HỌC KỲ 1

(từ 06/09/2021 – 15/01/2021)

KHÓA HỌC

THỜI GIAN HỌC

ĐỊA ĐIỂM HỌC

TOÁN HỌC

Thứ 2: 17h45 - 19h15

Thứ 4: 17h45 - 19h15

Thứ 6: 17h45 - 19h15

343M Lạc Long Quân

KHOA HỌC

TỰ NHIÊN

Thứ 5: 17h45 - 19h15

CN: 15h45 - 17h15

343M Lạc Long Quân

TIẾNG ANH

Thứ 2: 19h30 - 21h00

Thứ 4: 19h30 - 21h00

Thứ 6: 19h30 - 21h00

343M Lạc Long Quân